News

2017-09-13

Postanowienie komisarza wyborczego

POSTANOWIENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE 

z dnia 8 września 2017 r. 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu we Wrześni

 

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Komisarz Wyborczy w Koninie, postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się wygaśniecie mandatu radnego Rady Powiatu we Wrześni – Stefana Tomczaka, wybranego w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 17 - Komitet Wyborczy Samorządny Powiat, w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014  r.

2. Przyczyną wygaśnięcia mandatu jest pisemne zrzeczenie się mandatu.

§ 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu we Wrześni.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie

Karol Skocki /-/

 

 

W związku z wydaniem powyższego postanowienia Komisarz Wyborczy w Koninie wskazał na kandydata do Rady Powiatu Wrzesińskiego panią Halinę Kotyk z tej samej listy wyborczej, która w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów.